Vyxapedia

Element - k^ - Hex digits (uppercase)

Characters: k, ^


Description

"0123456789ABCDEF" (Hex digits uppercase)


Examples

  • k^ = `0123456789ABCDEF`